این قسمت ترجمه‌ای از http://www.celestinevision.com/the-12-celestine-insights می‌باشد.

2014 قدرت گرفته از حلقه منطق