پیشگویی آسمانی - نظریه معنوی پیشگویی آسمانی اثر جیمز ردفیلد

2014 قدرت گرفته از حلقه منطق